MISSION, VISION & STRATEGI

Mission

Aarhus Teater er et nationalt scenekunstnerisk kraftcenter, der sikrer originale, udfordrende, relevante og folkelige oplevelser til publikum i byen, regionen og resten af landet.

Vision

Aarhus Teater skal være et af landets førende teatre, der står stærkt i danskernes bevidsthed. Med en forankring i Aarhus vil vi skabe forestillinger, der opnår national bevågenhed og er på internationalt niveau.

Teaterdirektør Trine Holm Thomsen - foto Isak Hoffmeyer
Teaterdirektør Trine Holm Thomsen
Det er i teatrets rum, vi møder os selv og forbinder os med hinanden.
Trine Holm Thomsen

Det er i teatrets rum, vi møder os selv og hinanden. Det er her, vi får en ganske særlig mulighed for at forbinde vores eget liv med andres. Det kan være med dem, vi ligner eller på ingen måde ligner. Dem, vi måske ikke ville møde eller hvis stemme, vi hører for første gang. Teatret giver os på samme tid udsyn og medlevende indblik. Sådan har jeg det selv, når jeg er i teatret og er en del af publikum. Det er følelsen af nærvær. Af at være sammen med andre om noget særligt. Det er, som om teatret åbner os for omverdenen. På Aarhus Teater ønsker vi at skabe rum for fællesskaber, og det glæder mig, når vi lykkes med det.

Tænk ud af boksen, ud i samfundet. Det er vejen frem for kulturlivet, hvis det skal have penge til at gøre lidt mere ved kunsten.
Allan Aagaard
Direktør Allan Aagaard foto Isak Hoffmeyer
Direktør Allan Aagaard
En selvejende institution

Aarhus Teater

Aarhus Teater, Aalborg Teater og Odense Teater skal som landsdelsscener bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene, i Jylland og på Fyn, samt være en afgørende faktor i det samlede teaterliv i Danmark. Landsdelsscenernes fælles vision er overordnet at komplettere det samlede teaterliv i Danmark og samlet fremstå som Danmarks Nationalscene uden for hovedstaden. Strategisk er nøgleordet samarbejde. Landsdelscenerne vil på alle niveauer udvikle berøringsfladerne uden at det enkelte teater mister selvstændighed eller profil. Øverste tilskudsgivende myndighed til landsdelsscenerne er Kulturministeriet.

Læs mere i Teaterloven på retsinformation.dk.:Teaterloven

Aarhus Teaters organisation

Aarhus Teaters direktion består af en teaterdirektør og en direktør. Direktionen ansættes af bestyrelsen for en tidsbegrænset periode i henhold til 'Bekendtgørelse om landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg'. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i direktionens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål.

De to direktører er sideordnede og refererer hver især til bestyrelsen. Direktørerne har i samarbejde det overordnede ansvar for den daglige ledelse og udviklingen af teatret. Teaterdirektøren, Trine Holm Thomsen, besidder det kunstneriske ansvar for teatret i henhold til Teaterloven. Direktøren, Allan Aagaard, har ansvaret for teatrets økonomi, administration og organisation.


Aarhus Teaters Bestyrelse

Landsdelsscenerne Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater drives som selvejende institutioner. Det er en tilskudsforudsætning, at landsdelsscenerne ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt.

Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Kulturministeren udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen. Mindst 1 af disse medlemmer skal så vidt muligt have lokal tilknytning. De øvrige medlemmer udpeges af:

1) Hjemstedskommunens kommunalbestyrelse (1 medlem, som enten skal være borgmester eller rådmand for kulturområdet)

2) Statens Kunstfond (2 medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem så vidt muligt skal have lokal tilknytning)

3) Teatrets medarbejdere (1 medlem)

AARHUS TEATERS BESTYRELSE

Aarhus Teaters bestyrelse består pr. 1. januar 2021 af:

Udpeget af kulturministeren:
Kim Nøhr Skibsted (Bestyrelsesformand)
Anna Lund -  direktør for Food Aarhus og Food Festival

Udpeget af Statens Kunstfond:
Janicke Branth, dramaturg
Thomas Eisenhardt, Kunstnerisk leder Aaben Dans (Næstformand)

Udpeget af Aarhus Kommune:
Rabih Azad-Ahmad (R), kulturrådmand, Aarhus Kommune

Udpeget af teatrets medarbejdere:
Kira Stochholm Exe, make up artist/maskør

Aktuelle månedlige honorarer til bestyrelsesmedlemmer på Aarhus Teater:

Formand kr. 8.597,37
Næstformand kr. 5.007,96
Øvrige bestyrelsesmedlemmer kr. 3.347,56


Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Medlemmerne beskikkes forskudt, således at halvdelen af bestyrelsen beskikkes hvert andet år. Dette for at sikre større kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted én gang.

Kulturministeren udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen udpeger en næstformand. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.